Bacharelato

Lexislación.- Decreto 126/2008 de 19 de xuño polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (DOG de 22 de xuño de 2009)
 


Índice

Duración

Dous anos (primeiro e segundo de Bacharelato) e o cursan alumnos a partir dos dezaseis anos. Soamente disporáse de catro convocatorias para rematar.

A carga lectiva será de 32 horas semanais en ámbolos dous cursos.

Acceso

Accédese co título de Graduado en Educación Secundaria

Materias Comúns

Primeiro curso

Segundo curso

Non é posible escoller unha materia II si non se cursou a correspondente I en Primeiro.

Materias propias e optativas de modalidade

Modalidade de artes plásticas, deseño e imaxe

Primeiro Curso

Materias propias

 • Cultura Audiovisual  (4 horas) (obrigatoria)
  A escoller dúas entre:
 • Debuxo artístico I (4 horas)
 • Debuxo técnico I (4 horas)
 • Volume (4 horas)

Optativas (elexir unha entre)

 • 2ª Lingua estranxeira
 • Música I
 • Debuxo artístico I
 • Debuxo Técnico
 • Volume
 • Tecnoloxías da información e comunicación (TICS)
Segundo Curso

Materias propias (a escoller 3)

 • Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica (4 horas) (obrigatoria)
  A escoller dúas entre:
 • Debuxo artístico II (4 horas)
 • Debuxo técnico II (4 horas)
 • Historia da arte (4 horas)
 • Fundamentos de deseño (4 horas)

Optativas (a escoller unha entre)

 • 2ª Lingua estranxeira
 • Debuxo Técnico II
 • Deseño
 • Historia da Arte
 • Historia da Música e da Danza

Modalidade de ciencias e tecnoloxía

Primeiro Curso

Materias propias (Itinerario A)

 • Bioloxía e xeoloxía (4 horas)

 • Física e química (4 horas)

 • Matemáticas I (4 horas)

Materias propias (Itinerario B)

 • Debuxo Técnico (4 horas)

 • Física e química (4 horas)

 • Matemáticas I (4 horas)

Materias Propias (Itinerario C)
 • Física e Química (4 horas)

 • Tecnoloxía Industrial I (4 horas)

 • Matemáticas I (4 horas)

Materias optativas
(Elexir unha entre as seguintes)

 • Bioloxía e Xeoloxía

 • Debuxo Técnico I

 • 2ª Lingua estranxeira

 • Música

 • Tecnoloxía Industríal I

 • Tecnoloxía da Información e comunicación (TICS)

Segundo Curso
Itinerario AItinerario B Itinerario C

Materias propias

 • Matemáticas II (Obrigatoria)

A elexir dúas entre:

 • Ciencias da Terra e Medio Ambiente (4 horas)
 • Bioloxía (4 horas)
 • Química (4 horas)

Materias propias

 • Matemáticas II (Obrigatoria)

A elexir dúas entre:

 • Física (4 horas)
 • Debuxo técnico II (4 horas)
 • Química (4 horas)

Materias propias

 • Matemáticas II (Obrigatoria)

A elexir dúas entre:

 • Física (4 horas)
 • Tecnoloxía Industrial II (4 horas)
 • Electrotecnia

Optativas
(Elexir unha entre as seguintes:)

 • Bioloxía

 • Física

 • Historia da Música e da Danza

 • Ciencias da terra e do mediambiente

 • 2ª lingua estranxeira

 • Xeoloxía

 • Debuxo Técnico II

 • Química

 • Tecnoloxía Industrial II

 • Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía

 • Metodos Estatísticos e numéricos

 • Electrotecnia

Modalidade de humanidades e ciencias sociais

Primeiro Curso
Opción AOpción B

Materias propiasç

 • Economía (4 horas)
 • Historia do mundo contemporáneo (4 horas)
 • Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais I (4 horas)

Materias propias

 • Grego I (4 horas)
 • Historia do mundo contemporáneo (4 horas)
 • Latín I (4 horas)

Materias optativas (Elexir unha)

 •  2ª Lingua estranxeira (francés)

 • Latín I

 • Literaturas Hispánicas

 • Matemáticas aplicadas a las CCSS I

 • Música I

 • Tecnoloxía da información e comunicación (TICS)
   

Segundo Curso
Opción AOpción B

Materias propias

 • Economía de empresa (4 horas)
 • Xeografía (4 horas)
 • Matemáticas aplicadas ás ciencias sociais II (4 horas)

Materias propias

 • Xeografía (Obrigatoria)

Elexir dúas entre:

 • Historia da arte (4 horas)
 • Grego II (4 horas)
 • Literatura Universal (4 horas)
 • Latín II (4 horas)

Materias optativas
(Elexir unha entre as seguintes)

 • 2ª Lingua estranxeira (francés)

 • Historia da Música e da Danza

 • Literatura Galega do Século XX

 • Grego II

 • Historia e Xeografía de Galicia

 • Literatura Universal

 • Historia da Arte

 • Ética e Filosofía do Dereito

 • Métodos Estatísticos e numéricos

 • Latín II

 

Titulación

O Título de Bacharelato da acceso á Formación Pofesional de Grao Superior e á proba de selectividade para acceder ós estudios universitarios. Sen embargo, algunhas carreiras poden esixi-la realización de determinadas modalidades no Bacharelato.